POWERED BY

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
JUST PROFITS CLUB

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z Platformy JUST PROFITS CLUB prowadzonego pod adresem www.justprofitsclub.pl oraz jpclub.pl, dostępnego również na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej jako „Platforma”).
 2. Platforma JUST PROFITS CLUB stanowi miejsce, w którym prezentowane są oferty dedykowane jej Użytkownikom. Platforma umożliwia również przekierowanie do formularza zakładania rachunku bankowego na stronie Banku BNP Paribas Bank oraz zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bankowego z BNP Paribas Bank.
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Właścicielem, administratorem oraz operatorem Platformy jest IT SOLUTIONS JAMANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, adres: ul.  Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 1/84, 01-858 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000627633, NIP: 5482675011, reprezentowaną przez komplementariusza JAMANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000627633, (dalej jako: „JPC”).
  Dane kontaktowe JPC: mail: kontakt@jpclub.pl, telefon: 508 915 375.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią), która korzysta z oferowanych przez Platformę funkcjonalności;
   2. Koncie Użytkownikadostępne po zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez podanie loginu i hasła, przypisane do Użytkownika miejsce na Platformie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Platformy. Konto jest niezbywalne;
   3. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 pkt. 1) RODO;
   4. Programie – należy przez to rozumieć oferty dedykowane Użytkownikowi przez JPC lub jego Partnera;
   5. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot współpracujący z JPC w celu przedstawiania ofert w ramach Programu;
   6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez JPC;
   7. Platforma – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.justprofitsclub.pl oraz jpclub.pl, przy wykorzystaniu której JPC świadczy Usługi;
   8. Urządzenie mobilne – należy przez to rozumieć przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłania danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem;
   9. Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią), która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i jest Konsumentem;
   10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Platformy JPC, w tym w szczególności dokonujący zakupów Usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
   11. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z JPC Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
   12. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta która zawarła z JPC Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
   13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z JPC Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
   14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   15. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez JPC na wniosek Klienta podczas rejestracji. Konto Klienta umożliwia również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, po dokonaniu jego aktywacji;
   16. Usługi – usługi oferowane przez JPC, a szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie;
   17. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa o świadczenie usług lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
   18. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług JPC na rzecz Użytkowników, o treści ustalonej Regulaminem;
   19. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której JPC zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć JPC dane osobowe;
   20. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której JPC zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas Ważności Konta, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć JPC dane osobowe;
   21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   22. Niezgodność – rozumie się przez to:
    • niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo
    • niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
   23. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Newsletter.
 6. JPC, w ramach współpracy ze swoimi Partnerami, udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Platformy oferty Partnerów, oferty wspólne, linki lub odnośniki do serwerów Partnerów, przy czym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych serwisów.
 7. JPC jest uprawniona w każdym czasie do zmiany funkcjonalności Platformy, jak również jej rozszerzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma jest systemem podlegającym procesowi rozwoju technicznego i technologicznego, a JPC dąży do jej ciągłego i systematycznego ulepszania, co wiąże się dokonywaniem jej aktualizacji i zmian oprogramowania.
 8. Korzystanie z Platformy:
  1. jest możliwe po udzieleniu wszystkich niezbędnych zgód, oznaczonych jako niezbędne, dla korzystania z Platformy lub usług przez Platformę oferowanych. Brak udzielenia ww. zgód uniemożliwia korzystanie z Platformy lub usług przez Platformę oferowanych;
  2. oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy zaprzestać z jej korzystania. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią, rozumie ją i będzie go stosował. Ponadto oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje.

 

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Platformy, JPC prezentuje Użytkownikom dostęp i realizowanie Programu. Poprzez dostęp i realizowanie Programu Użytkownik otrzyma możliwość:
  1. Otworzenia rachunku bankowego w banku posiadającym status Partnera na zasadach określonych w Regulaminie, który dostępny jest pod adresem: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-osobiste;
  2. Dostępu do informacji o ofercie produktowej Partnerów;
  3. Dostęp do informacji o ofercie wydarzeń organizowanych przez Partnerów;
  4. Otrzymania dedykowanych ofert marketingowych, handlowych, promocyjnych;
  5. Otrzymywania możliwości udziału w wydarzeniach sportowych i kultury;
  6. Korzystania z ofert Partnerów, na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach.
 2. JPC dokłada wszelkich starań, aby każda oferta prezentowana w ramach Platformy zawierała szczegółowy opis świadczonych usług oraz warunki jej świadczenia, w tym wszelkie odpłatności związane z usługami.
 3. Korzystając z Usług Partnerów Użytkownik nawiązuje bezpośredni stosunek prawny z poszczególnym Partnerem, z którego usług korzysta. JPC nie (od)sprzedaje i nie oferuje żadnych produktów lub usług Partnerów.
 4. Za pośrednictwem indywidualnego konta, Użytkownik ma bezpośredni dostęp do informacji o zakupionych usługach i produktach oraz możliwość zarządzania nimi.
 5. Dla skorzystania z Platformy wymagane jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, udzielił wszystkich niezbędnych zgód i upoważnień oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptował warunki świadczenia usług w ramach poszczególnych ofert Programu.

 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma jest dostępna dla Użytkowników poprzez serwis www.jpclub.pl.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Platformy niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
 3. JPC nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy obciążają Użytkownika w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaką Użytkownik zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie JPC nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i korzystania z Platformy.
 4. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma, obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową – dla wersji desktopowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge, w aktualnej wersji. Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy tj. nie będzie mógł korzystać z ofert Partnerów, zniżek, kuponów rabatowych i nie będzie miał możliwości udziału w wydarzeniach sportowych i kultury Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji i założyć rachunek bankowy w BNP Paribas.
 7. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą: imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, daty urodzenia. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej rejestracji, JPC tworzy Konto, przypisane do adresu e-mail Użytkownika zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Po dokonaniu rejestracji konta na Platformie, Użytkownik, na podany przez siebie adres mailowy w trakcie rejestracji, otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz informację, w jaki sposób otworzyć online rachunek bankowy w BNP Paribas.
 9. Jeśli Użytkownik nie otworzy rachunku bankowego w BNP Paribas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy tj. nie będzie mógł korzystać z ofert Partnerów, zniżek, kuponów rabatowych i nie będzie miał możliwości udziału w wydarzeniach sportowych i kultury do czasu otworzenia rachunku bankowego w BNP Paribas.
 10. Jeśli Użytkownik przez 4 miesiące następujące po dacie otwarcia rachunku bankowego w BNP Paribas:
  1. Nie wykonał co najmniej łącznie 4 (cztery) transakcje bezgotówkowe lub
  2. Nie otrzymał co najmniej łącznie 4 (cztery) wpłaty na rachunek

   Użytkownik od 5 miesiąca od dnia otwarcia rachunku bankowego w BNP Paribas nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu tj. nie będzie mógł korzystać z ofert Partnerów, zniżek i kuponów rabatowych.

 11. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Platformy poprzez wylogowanie się.
 12. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę zawartą z JPC (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@jpclub.pl, z tematem „REZYGNACJA”. W takim przypadku JPC jest zobowiązane do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika.

 

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy:
  1. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem;
  2. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych;
  3. w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  4. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet;
  5. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownik nie może wprowadzać do Platformy treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik korzysta z Platformy dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego jej funkcjonowania w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika.
 5. Korzystanie z Platformy z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobą trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić JPC o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Platformy.
 7. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes JPC, JPC może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. JPC ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. JPC jest uprawniony w każdym czasie do zmiany funkcjonalności Platformy, jak również ich rozszerzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma jest systemem podlegającym procesowi rozwoju technicznego i technologicznego, a Administrator dąży do jej ciągłego i systematycznego ulepszania, co wiąże się dokonywaniem jego aktualizacji i zmian oprogramowania.
 3. JPC zapewnia ciągły dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw lub ograniczeń w jej funkcjonalności wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach/aplikacjach, z których korzysta Platforma, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. JPC dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Platformy czy przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
 4. JPC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Platformy oraz przerw w funkcjonowaniu, gdy do przerwy w działaniu doszło z przyczyn niezależnych od JPC. JPC dokłada wszelkich starań, by Platforma działała nieprzerwanie bezbłędnie i w sposób umożliwiający korzystanie z Usług w pełni.
 5. JPC nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Usług.
 6. JPC nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Platformy w urządzeniu należącym do Użytkownika ani za jej brak.
 7. JPC nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Platformy w sposób niezgodny z przeznaczeniem i wbrew postanowieniom Regulaminu.
 8. JPC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Platformy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

 

§ 6. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Platformy;
  2. wejść w zakładkę „Zarejestruj się”;
  3. kliknąć opcję „dalej”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię,
   2. nazwisko,
   3. adres e-mail,
   4. telefon kontaktowy,
   5. datę urodzenia,
   6. miasto,
   7. nazwa uczelni,
   8. rok studiów.
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  6. opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody marketingowej
  7. kliknąć opcję „Zatwierdź”.
 2. Po złożeniu Konta, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego założenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa JPC oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może poinformować JPC o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jpclub.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza jest dowolne.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca (JPC) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (JPC) utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 8. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI KONTA

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien dokonać rejestracji.
 2. Podczas rejestracji Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny.
 3. Warunkiem rejestracji Konta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu, jaki i przetwarzanie danych osobowych. Jest to niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi złożonych zamówień za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 4. Na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, JPC potwierdza dokonanie rejestracji Konta. Z tą chwilą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu zostaje zawarta.
 5. Do Konta Klient loguje się podając Login oraz Hasło. Konto jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta.  Hasło powinno zawierać przynajmniej 12 (dwanaście znaków). Aby było silniejsze, należy użyć małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych takich jak: ! „ ? $ % ^ & )
 6. JPC informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa JPC do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres kontakt@jpclub.pl. W przypadku, gdy JPC nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania JPC do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Usługa nie może być realizowana przez JPC. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie JPC przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. JPC usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, JPC może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
 12. JPC może zablokować Konto Klienta w szczególności w sytuacji, gdy Klient podał w trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia nieprawdziwe dane lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych Klientów lub JPC, nie przestrzegał postanowień Regulaminu, korzystał z Platformy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesłał  lub umieścił w ramach Platformy niezamówione informacje handlowe (spam).
 13. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów o świadczenie usług oraz Umów o dostarczanie Newslettera zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. JPC jest zobowiązany świadczyć Usługi zgodnie z zawartą umową.
 2. Klient może zgłosić JPC reklamację w szczególności w przypadku, niezgodności Usługi z umową, a także w przypadku, gdy działania podejmowane przez JPC są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może zgłosić reklamację
 4. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. żądanie w związku z ujawnioną Niezgodnością.
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia Niezgodności; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia Niezgodności oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww. informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych określonych w ust. 5 powyżej w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, JPC zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. JPC rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 9. JPC informuje Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w tym po, rzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223

  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe, w tym Szczególne kategorie danych, przekazywane przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Platformy są przetwarzane przez JPC jako ich administratora danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://www.jpclub.pl/politykaprywatnosci

 

§ 11. UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

 1. Subskrybent może zamówić Newslettera udostępnianego przez JPC.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Subskrybentów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez JPC. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Newsletter nie podlega aktualizacji.
 5. JPC informuje, że częstotliwość oraz terminy dostarczania Newslettera nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji JPC.
 6. Subskrybent może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres e-mail, na który jest wysłany Newsletter lub w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link aktywujący.
 7. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia JPC przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie JPC przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. JPC wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.
 10. Szczegółowe informacje na temat wyrażenia i cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 12. ZMIANA USŁUGI KONTA

 1. JPC może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1. podjęcia przez JPC decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  2. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 3. JPC informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Informacja o dokonanej zmianie może być dodatkowo przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownik przypisany do Konta.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, JPC zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz;
  2. prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, JPC przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie JPC oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres kontakt@jpclub.pl. JPC usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 13. ZMIANA REGULAMINU

 1. JPC może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności świadczonej przez JPC;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez JPC nowych usług, zmiany i modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie JPC przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres kontakt@jpclub.pl
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, JPC usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Platformy są zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy JPC a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JPC.
 3. JPC dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na http://www.jpclub.pl/regulamin, pobrać regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2024 r.