POWERED BY

Polityka prywatności

WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.justprofits.club oraz www.jpclub.pl (dalej: Platforma lub Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest IT SOLUTIONS JAMANO Sp. z o.o. s. k., ul.  Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 1/84, 01-858 Warszawa, NIP: 5482675011, REGON: 364903898 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jpclub.pl.

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jpclub.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 4. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany
  w dalszej części polityki prywatności.
 5. Pojęcia, których nazwy zaczynają się od dużych liter, a które nie zostały zdefiniowane w treści polityki prywatności, mają znaczenie zdefiniowane w regulaminie Platformy, dostępnym pod adresem http://www.jpclub.pl/regulamin.

 

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale IIIIV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Dane użytkowników Platformy nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
  w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, kancelariom notarialnym lub prawnym oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych w ramach usług serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

 

III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III A FORMULARZ REJESTRACJI W PROGRAMIE

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
 1. Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym rejestracji
  w Programie za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego
  w Serwisie oraz prowadzenia konta Uczestnika Programu
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
 3. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających
  z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 4. Poprawy jakości świadczonych usług, oceny jakości zrealizowanych usług, w tym obsługi procesu rejestracji Użytkownika, jak również badania satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. 
 1. Administrator gromadzi dane osobowe użytkowników będących uczestnikami Programu. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje w szczególności:
 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres zamieszkania,
 4. datę urodzenia,
 5. numer telefonu,
 6. adres poczty elektronicznej,
 7. nazwę uczelni.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas niezbędny do realizacji umowy,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji w Programie oraz korzystania z produktów i usług oferowanych
  w ramach Platformy.
 2. W przypadku danych osobowych uczestników Programu, którzy złożą wniosek o otwarcie rachunku bankowego za pośrednictwem serwisu www.bnpparibas.pl, administratorem danych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP: 5261008546. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępne są na stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o otwarcie rachunku bankowego.

 

III B KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
  lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  1. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

 

III C FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  1. czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

 

III D KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 1. komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  (w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonu) na podstawie odrębnej zgody
  na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
 2. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (podstawa prawna –
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne
  do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  2. czas do momentu wycofania zgody.
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem
  (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 2. Dane identyfikacyjne i kontaktowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio
  od partnerów Administratora, na rzecz których wyrażono zgody na udostępnienie Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej.

 

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisów dostępnych pod adresem www.justprofits.club oraz www.jpclub.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania danym Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwisy wykorzystują do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się
  w „POLITYCE COOKIES” dostępnej na stronie: www.justprofits.club/rodo oraz na stronie www.jpclub.pl/rodo

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisów www.justprofits.club oraz www.jpclub.pl.
 2. Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących
  z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:
  1. rozwoju technologii,
  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3. rozwoju Serwisu.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.